Chia sẻ kinh nghiệm

Hướng dẫn cài đặt Freepbx 14 trên CentOS 7

Hướng dẫn cài đặt Ubuntu server 13.04

Hướng dẫn cài đặt CentOS 6

Hướng dẫn cài đặt Asterisk 11 trên Ubuntu 12.04

Hướng dẫn cài đặt Asterisk 11 trên CentOS 6.3

Hướng dẫn cài đặt Freeswitch trên Ubuntu

Hướng dẫn cài đặt Freeswitch trên CentOS

Hướng dẫn cài đặt Freepbx 2.11 trên Ubuntu 12.04

Hướng dẫn cài đặt Freepbx 12 trên CentOS 6

Hướng dẫn cài đặt Freepbx 13 trên CentOS 6

Hướng dẫn cài đặt TFTP server trên CentOS 6.4

Hướng dẫn cài đặt Kamailio 4.1 trên Ubuntu 12.04

Hướng dẫn cài đặt Kamailio 4.1 trên CentOS 6

Hướng dẫn cài đặt Siremis trên Ubuntu 12.04

Hướng dẫn cài đặt Opensips 1.11 trên CentOS 6.4 x64

Hướng dẫn cài đặt Opensips-CP trên CentOS 6.4

[Tip] Bật syntax color cho vim

Cấu hình chat giữa 2 sip clients trên Asterisk

Tổng hợp các softphone miễn phí cho anh em đam mê VoIP

Cách xử lý lỗi "You do not appear to have the sources for the 2.6.32-358.6.2.el6.x86_64 kernel installed."

Chưa có tiêu đề

posted Aug 6, 2018, 8:01 PM by Unknown user   [ updated Aug 6, 2018, 8:03 PM ]

CÁC THÔNG SỐ SIP TRUNK CỦA TỔNG ĐÀI ASTERISK

posted Apr 10, 2018, 9:57 AM by Cần Minh   [ updated Apr 17, 2018, 8:20 AM ]

Có 2 mô hình SIP Trunk được sử dụng trên tổng đài ASTERISK:

Trunk peer (Peer-to-Peer): Với mô hình này thì cả 2 tổng đài đều đứng ngang hàng với nhau và dùng IP tĩnh để xác thực:


Trunk register (Client-Server): Với mô hình này thì trong hai tổng đài đấu nối với nhau sẽ có một tổng đài đóng vai trò Client và một tổng đài đóng vai trò Server. Mô hình này xác thực bằng cách Client sẽ gởi thông tin username và password được chứa trong Trunk detail và Trunk registeration String (có dạng: username:password@host/ID) lên Server:

Hướng dẫn cài đặt FREEPBX 14 trên CENTOS 7

posted Apr 3, 2018, 9:21 AM by Cần Minh   [ updated Apr 3, 2018, 9:33 AM ]

Disable SELINUX: sử dụng câu lệnh sau:
        sed -i 's/\(^SELINUX=\).*/\SELINUX=disabled/' /etc/sysconfig/selinux
Reboot lại server sau đó kiểm tra lại bằng lệnh: sestatus
Update server của bạn trước khi cài đặt FREEPBX 14:
        yum -y update
        yum -y groupinstall core base "Development Tools"
Tạo user Asterisk trên server:
        adduser asterisk -m -c "Asterisk User"
Cấu hình Firewalld:
Mở port 80 để có thể truy cập đến giao diện quản trị sau khi hoàn tất quá trình cài đặt FREEPBX 14

        firewall-cmd --zone=public --add-port=80/tcp --permanent
        firewall-cmd --reload

Cài đặt các gói phần mềm cơ bản chuẩn bị cho cài đặt Freepbx 14:

        yum -y install automake gcc gcc-c++ ncurses-devel openssl-devel libxml2-devel unixODBC-devel libcurl-devel libogg-devel libvorbis-devel speex-devel spandsp-devel freetds-devel net-snmp-devel iksemel-devel corosynclib-devel newt-devel popt-devel libtool-ltdl-devel lua-devel sqlite-devel radiusclient-ng-devel portaudio-devel neon-devel libical-devel openldap-devel gmime-devel mysql-devel bluez-libs-devel jack-audio-connection-kit-devel gsm-devel libedit-devel libuuid-devel jansson-devel libsrtp-devel git subversion libxslt-devel kernel-devel audiofile-devel gtk2-devel libtiff-devel libtermcap-devel ilbc-devel python-devel bison tftp-server httpd sox tzdata mysql-connector-odbc mariadb mariadb-server fail2ban jwhois xmlstarlet ghostscript libtiff-tools patch e2fsprogs mpg123 lame gstreamer mongodb-server

Cài đặt PHP 5.6:

        rpm -Uvh https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm
        rpm -Uvh https://mirror.webtatic.com/yum/el7/webtatic-release.rpm
        yum remove php*
        yum install php56w php56w-pdo php56w-mysql php56w-mbstring php56w-pear php56w-process php56w-xml php56w-opcache php56w-ldap php56w-intl php56w-soap

Cài đặt nodejs:

        curl -sL https://rpm.nodesource.com/setup_8.x | bash -
        yum install -y nodejs

Cấu hình ODBC để kết nối với cơ sở dữ liệu:

        cat >> /etc/odbc.ini << EOF
[MySQL-asteriskcdrdb]
Description = MariaDB connection to 'asteriskcdrdb' database
driver = MySQL
server = localhost
database = asteriskcdrdb
Port = 3306
Socket = /var/lib/mysql/mysql.sock
option = 3
Charset=utf8
  
EOF

Cài đặt và cấu hình Asterisk cùng các phần mềm phụ thuộc:
Tải các gói cài đăt:

        cd /usr/src
        wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/dahdi-linux-complete/dahdi-linux-complete-current.tar.gz
        wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/libpri/libpri-current.tar.gz
        wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-14-current.tar.gz
        wget -O jansson.tar.gz https://github.com/akheron/jansson/archive/v2.10.tar.gz

Cài đặt DAHDI:

        cd /usr/src
        tar xvfz dahdi-linux-complete-current.tar.gz
        tar xvfz libpri-current.tar.gz
        rm -f dahdi-linux-complete-current.tar.gz libpri-current.tar.gz
        cd dahdi-linux-complete-*
        make all
        make install
        make config
        cd /usr/src/libpri-*
        make
        make install

Cài đặt jansson:

        cd /usr/src
        tar vxfz jansson.tar.gz
        rm -f jansson.tar.gz
        cd jansson-*
        autoreconf -i
        ./configure --libdir=/usr/lib64
        make
        make install

Cài đặt Asterisk:

        cd /usr/src
        tar xvfz asterisk-14-current.tar.gz
        rm -f asterisk-14-current.tar.gz
        cd asterisk-*
        contrib/scripts/install_prereq install
        ./configure --libdir=/usr/lib64 --with-pjproject-bundled
        contrib/scripts/get_mp3_source.sh
        make menuselect

Chọn các option cần thiết hoăc để mặc định sau đó lưu lại và thoát.

        make
        make install
        make config
        ldconfig
        chkconfig asterisk off

Thiết lập quyền cho Asterisk:

        chown asterisk. /var/run/asterisk
        chown -R asterisk. /etc/asterisk
        chown -R asterisk. /var/{lib,log,spool}/asterisk
        chown -R asterisk. /usr/lib64/asterisk
        chown -R asterisk. /var/www/

Cài đặt và cấu hình FREEPBX 14:
Cấu hình Apache:

        sed -i 's/\(^upload_max_filesize = \).*/\120M/' /etc/php.ini
        sed -i 's/^\(User\|Group\).*/\1 asterisk/' /etc/httpd/conf/httpd.conf
        sed -i 's/AllowOverride None/AllowOverride All/' /etc/httpd/conf/httpd.conf
        systemctl restart httpd.service

Cài đặt FREEPBX:

        cd /usr/src
        wget http://mirror.freepbx.org/modules/packages/freepbx/freepbx-14.0-latest.tgz
        tar xfz freepbx-14.0-latest.tgz
        rm -f freepbx-14.0-latest.tgz
        cd freepbx
        ./start_asterisk start
        ./install -n

Bạn đã hoàn thành việc cài đặt Freepbx 14, sau đó có thể truy cập vào http://ip_của_server để truy cập giao diện quản lý của Freepbx

Hướng dẫn cài đặt Freepbx 13 trên CentOS 6

posted Jun 24, 2017, 1:51 AM by TEL4VN Channel

Hướng dẫn cài đặt Freepbx 13 trên CentOS 6

Trước khi cài đặt Freepbx 13 ta cần tắt Selinux:

Mở file /etc/sysconfig/selinux và chuyển thành disabled. Hoặc có thể chạy lệnh sau:

sed -i 's/\(^SELINUX=\).*/\SELINUX=disabled/' /etc/sysconfig/selinux

Reboot server, sau đó kiểm tra bằng lệnh: sestatus . Kết quả phải là: SELinux status: disabled

Update các phần mềm trên server trước khi bắt đầu cài đặt Freepbx:

yum -y update 

yum -y groupinstall core base "Development Tools"

Cài đặt các gói phần mềm cơ bản chuẩn bị cho cài đặt Freepbx

yum install gcc gcc-c++ lynx bison mysql-devel mysql-server php php-mysql php-pear php-mbstring php-xml tftp-server httpd make ncurses-devel libtermcap-devel sendmail sendmail-cf caching-nameserver sox newt-devel libxml2-devel libtiff-devel audiofile-devel gtk2-devel subversion kernel-devel git subversion kernel-devel php-process crontabs cronie cronie-anacron wget vim php-xml uuid-devel libtool sqlite-devel unixODBC mysql-connector-odbc libuuid-devel binutils-devel php-ldap

Iptables

Nên tạm thời tắt Iptables để quá trình cài đặt Freepbx được ổn định

Kiểm tra trạng thái Iptables: chkconfig iptables --list

Tắt iptables: 

chkconfig --level 0123456 iptables off
service iptables stop

MySQL

Auto start Mysql

chkconfig --level 345 mysqld on

Khởi động Mysql

service mysqld start

Apache

Auto start Apache

chkconfig --level 345 httpd on

Khởi động Apache:

service httpd start

Cài đặt PearDB:

pear channel-update pear.php.net 

pear install db-1.7.14


Tạo user cho Asterisk

adduser asterisk -M -c "Asterisk User"

Cài đặt Asterisk và các phần mềm phụ thuộc trước khi cài đặt Freepbx:

cd /usr/src

wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/dahdi-linux-complete/dahdi-linux-complete-current.tar.gz
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/libpri/libpri-current.tar.gz
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-13-current.tar.gz

Cài đặt Dahdi:

cd /usr/src
tar xvfz dahdi-linux-complete-current.tar.gz
cd dahdi-linux-complete-*
make all
make install
make config

Cài đặt Libpri:

cd /usr/src
tar xvfz libpri-current.tar.gz
cd /usr/src/libpri-*
make
make install

Cài đặt Asterisk:

cd /usr/src
tar xvfz asterisk-13-current.tar.gz
cd asterisk-*
contrib/scripts/install_prereq install
contrib/scripts/get_mp3_source.sh
make menuselect


make
make install
make config
ldconfig

Download các file âm thanh bổ sung cho Freepbx:

mkdir -p /var/lib/asterisk/sounds
cd /var/lib/asterisk/sounds
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/sounds/asterisk-core-sounds-en-wav-current.tar.gz
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/sounds/asterisk-extra-sounds-en-wav-current.tar.gz
tar xvf asterisk-core-sounds-en-wav-current.tar.gz
rm -f asterisk-core-sounds-en-wav-current.tar.gz
tar xfz asterisk-extra-sounds-en-wav-current.tar.gz
rm -f asterisk-extra-sounds-en-wav-current.tar.gz

wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/sounds/asterisk-core-sounds-en-g722-current.tar.gz
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/sounds/asterisk-extra-sounds-en-g722-current.tar.gz
tar xfz asterisk-core-sounds-en-g722-current.tar.gz
rm -f asterisk-core-sounds-en-g722-current.tar.gz
tar xfz asterisk-extra-sounds-en-g722-current.tar.gz
rm -f asterisk-extra-sounds-en-g722-current.tar.gz


Cấu hình permission cho Freepbx:

chown asterisk. /var/run/asterisk
chown -R asterisk. /etc/asterisk
chown -R asterisk. /var/{lib,log,spool}/asterisk
chown -R asterisk. /usr/lib64/asterisk
chown -R asterisk. /var/www/

Cấu hình Apache

sed -i 's/\(^upload_max_filesize = \).*/\120M/' /etc/php.ini
sed -i 's/^\(User\|Group\).*/\1 asterisk/' /etc/httpd/conf/httpd.conf
sed -i 's/AllowOverride None/AllowOverride All/' /etc/httpd/conf/httpd.conf
service httpd restart

Cài đặt Freepbx

cd /usr/src
wget http://mirror.freepbx.org/modules/packages/freepbx/freepbx-13.0-latest.tgz
tar xfz freepbx-13.0-latest.tgz
cd freepbx
./start_asterisk start
./install -n


Đến đây bạn đã cài đặt Freepbx 13 thành công, sau đó có thể truy cập vào http://ip_của_server để truy cập giao diện quản lý của Freepbx

Hướng dẫn cài đặt Freepbx 12 trên CentOS 6

posted Jul 11, 2015, 10:13 AM by TEL4VN Channel   [ updated Jul 11, 2015, 10:16 AM ]

Hướng dẫn cài đặt Freepbx 12 trên CentOS 6.5

Tắt selinux

Trên terminal, thực hiện lệnh sau:

sed -i 's/\(^SELINUX=\).*/\SELINUX=disabled/' /etc/sysconfig/selinux

Restart lại server và kiểm tra trạng thái của selinux bằng lệnh "sestatus" và đây là kết quả:

SELinux status: disabled

Update server, lưu ý chỉ làm điều này trên các server mới.

yum -y update
yum groupinstall core
yum groupinstall base

Cài đặt các gói phụ thuộc trước khi cài đặt Asterisk và Freepbx:

yum install gcc gcc-c++ lynx bison mysql-devel mysql-server php php-mysql php-pear php-mbstring tftp-server httpd make ncurses-devel libtermcap-devel sendmail sendmail-cf caching-nameserver sox newt-devel libxml2-devel libtiff-devel audiofile-devel gtk2-devel subversion kernel-devel git subversion kernel-devel php-process crontabs cronie cronie-anacron wget vim php-xml uuid-devel libtool sqlite-devel
Trong quá trình cài đặt Freepbx cũng cần phải cài đúng phiên bản của PearDB
pear channel-update pear.php.net
pear install db-1.7.14

Reboot lại server để chuẩn bị cho công tác cài đặt Freepbx

reboot

Tạo user cho Asterisk:

adduser asterisk -M -c "Asterisk User"

Cài đặt Asterisk trước khi cài đặt Freepbx

Download các file source cần thiết khi cài đặt Asterisk

cd /usr/src
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/dahdi-linux-complete/dahdi-linux-complete-current.tar.gz
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/libpri/libpri-1.4-current.tar.gz
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-13-current.tar.gz

Cài đặt Dadhi và Libpri trước khi cài đặt Asterisk

cd /usr/src
tar xvfz dahdi-linux-complete-current.tar.gz
tar xvfz libpri-1.4-current.tar.gz
rm -f dahdi-linux-complete-current.tar.gz libpri-1.4-current.tar.gz
cd dahdi-linux-complete-*
make all
make install
make config
cd /usr/src/libpri-1.4.*
make
make install
Cài đặt Asterisk

Nếu cài đặt Asterisk và Freepbx trên server 64bit thì cần thêm option sau vào lệnh configure:

--libdir=/usr/lib64
cd /usr/src
tar xvfz asterisk-13-current.tar.gz
rm -f asterisk-13-current.tar.gz
cd asterisk-*
contrib/scripts/install_prereq install
./configure --libdir=/usr/lib64
contrib/scripts/get_mp3_source.sh
make menuselect

Chọn thêm "format_mp3" trong mục menuselect này:

Sau đó chọn 'Save & Exit' và tiếp tục các lệnh sau để cài đặt Asterisk

make
make install
make config
ldconfig

Cài đặt thêm Asterisk sound files:

mkdir -p /var/lib/asterisk/sounds
cd /var/lib/asterisk/sounds
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/sounds/asterisk-extra-sounds-en-wav-current.tar.gz
tar xfz asterisk-extra-sounds-en-wav-current.tar.gz
rm -f asterisk-extra-sounds-en-wav-current.tar.gz
# Wideband Audio download
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/sounds/asterisk-extra-sounds-en-g722-current.tar.gz
tar xfz asterisk-extra-sounds-en-g722-current.tar.gz
rm -f asterisk-extra-sounds-en-g722-current.tar.gz

Cài đặt FreePBX

Download và giải nén FreePBX.

cd /usr/src
wget http://mirror.freepbx.org/freepbx-12.0.70.tgz
tar vxfz freepbx-12.0.70.tgz

Cài đặt Freepbx cần phải cấu hình đúng permission như sau:

chown asterisk. /var/run/asterisk
chown -R asterisk. /etc/asterisk
chown -R asterisk. /var/{lib,log,spool}/asterisk
chown -R asterisk. /usr/lib/asterisk
chown -R asterisk. /usr/lib64/asterisk
mkdir /var/www/html
chown -R asterisk. /var/www/

Trong quá trình cài đặt Freepbx cũng cần phải thay đổi user/group và cấu hình của Httpd:

sed -i 's/\(^upload_max_filesize = \).*/\120M/' /etc/php.ini
cp /etc/httpd/conf/httpd.conf /etc/httpd/conf/httpd.conf_orig
sed -i 's/^\(User\|Group\).*/\1 asterisk/' /etc/httpd/conf/httpd.conf
service httpd restart

Tạo database để chuẩn bị cho bước cài đặt Freepbx

cd /usr/src/freepbx
export ASTERISK_DB_PW=amp109
mysqladmin -u root create asterisk 
mysqladmin -u root create asteriskcdrdb 

Cấu hình permission cho user Asterisk truy cập database:

mysql -u root -e "GRANT ALL PRIVILEGES ON asterisk.* TO asteriskuser@localhost IDENTIFIED BY '${ASTERISK_DB_PW}';"
mysql -u root -e "GRANT ALL PRIVILEGES ON asteriskcdrdb.* TO asteriskuser@localhost IDENTIFIED BY '${ASTERISK_DB_PW}';"
mysql -u root -e "flush privileges;"

Khởi động Asteriskcài đặt Freepbx

cd /usr/src/freepbx
./start_asterisk start
./install_amp --installdb --username=asteriskuser --password=${ASTERISK_DB_PW}
amportal chown
amportal a ma installall
amportal a reload
amportal a ma refreshsignatures
amportal chownFinally, one last mod and start FreePBX.
ln -s /var/lib/asterisk/moh /var/lib/asterisk/mohmp3
amportal restart

Sau khi cài đặt Freepbx xong, bạn có thể truy cập bằng URL của chính server:

http://ip-server/admin


Cách xử lý lỗi "You do not appear to have the sources for the 2.6.32-358.6.2.el6.x86_64 kernel installed."

posted Jul 11, 2015, 9:49 AM by TEL4VN Channel

Trong quá trình cài đặt Asterisk trên Centos, bạn cần phải cài Dahdi và rất thường hay bị lỗi Kernel dạng như sau:

[root@shark dahdi-linux-2.6.2]# make
make -C drivers/dahdi/firmware firmware-loaders
make[1]: Entering directory `/usr/src/dahdi-linux-2.6.2/drivers/dahdi/firmware'
make[1]: Leaving directory `/usr/src/dahdi-linux-2.6.2/drivers/dahdi/firmware'
You do not appear to have the sources for the 2.6.32-358.6.2.el6.x86_64 kernel installed.
make: *** [modules] Error 1

Để xử lý lỗi này bạn chỉ cần cài thêm gói kernel-devel của version kernel bạn đang thiếu. Ví dụ với lỗi trên thì sẽ cài:

yum install kernel-devel-
2.6.32-358.6.2.el6.x86_64

Restart lại server sau đó cài lại Dadhi xem được không nhé! Good luck :)

Tổng hợp các softphone miễn phí cho anh em đam mê VoIP

posted Dec 26, 2014, 8:23 AM by TEL4VN Channel   [ updated Dec 26, 2014, 8:25 AM ]

Sau đây là các softphone miễn phí để test cuộc gọi VoIP, qua mấy năm làm VoIP thì mình tích góp được thế này, bạn nào biết thêm thì cập nhật giúp mình với nhé:

1) Zoiper: http://www.zoiper.com/en/voip-softphone/download/zoiper3
  + cấu hình Zoiper đơn giản, hỗ trợ nhiều tài khoản
  + hỗ trợ giao thức SIP, IAX, XMPP
  + có TLS
  + xài được trên Windows, Mac, Linux, Android, iOS

2) Jitsi: https://jitsi.org/Main/Download#stableline
  + cấu hình Jitsi đơn giản, hỗ trợ đăng nhập nhiều tài khoản và tích hợp sẳn rất nhiều API từ các nhà cung cấp dịch vụ VoIP lớn
  + hỗ trợ giao thức SIP, XMPP
  + có TLS, ZRTP, DTLS-SRTP
  + xài tốt trên Windows, Mac, Ubuntu
  + đang được phát triển liên tục

3) Blink: http://icanblink.com/download.phtml
  + cấu hình Blink đơn giản, hỗ trợ nhiều tài khoản SIP, là softphone tốt nhất để test TLS, SRTP, ZRTP
  + hỗ trợ SIP MESSAGE
  + xài tốt trên Windows, riêng Mac thì phải trả phí :(
  + cấu hình Xlite đơn giản, nhưng chỉ có 1 tài khoản SIP
  + hỗ trợ SIP SIMPLE (IM, Presence)
  + xài được trên Windows, Mac

5) 3CX: http://www.3cx.com/downloads/3CXPhone6.msi
  + cấu hình 3CX đơn giản, nhưng chỉ có 1 tài khoản SIP
  + hỗ trợ Windows, iOS, Android

6) Portgo: http://www.portsip.com/downloads/portgo/PortGo.zip
  + cấu hình PortGo đơn giản, nhưng chỉ có 1 tài khoản SIP
  + hỗ trợ IM
  + hỗ trợ Windows, Android

  + cấu hình Linphone đơn giản, hỗ trợ nhiều tài khoản SIP
  + hỗ trợ IM, Presence
  + hỗ trợ Windows, Mac, Ubuntu, Android, iOS

  + cấu hình Qutecom đơn giản, hỗ trợ nhiều tài khoản SIP, nhưng rất hay bị crashed
  + hỗ trợ Windows, Mac, Ubuntu
  + gần đây không thấy tiếp tục phát triển

  + cấu hình Ekiga đơn giản, hỗ trợ nhiều tài khoản
  + hỗ trợ SIP, H323
  + hỗ trợ IM, Presence
  + chạy được trên Windows, Ubuntu

10) Csipsimple: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.csipsimple&hl=en
  + cấu hình Csipsimple hơi phức tạp, có tích hợp sẳn API của một số nhà cung cấp dịch vụ VoIP lớn
  + hỗ trợ SIP, SIP SIMPLE
  + có TLS, SRTP/ZRTP
  + sử dụng tốt trên Android

Cấu hình chat giữa 2 sip clients trên Asterisk

posted Dec 24, 2014, 10:09 AM by TEL4VN Channel   [ updated Dec 24, 2014, 10:27 AM ]

Bài này sẽ hướng dẫn cách cấu hình chat giữa 2 sip clients trên Asterisk server. Yêu cầu Asterisk phiên bản từ 11 trở về sau:

cd /usr/src
wget https://iksemel.googlecode.com/files/iksemel-1.4.tar.gz
tar xf iksemel-1.4.tar.gz
cd iksemel-1.4
./configure
make
make install

Mở module res_xmpp trên Asterisk
cd /usr/src/asterisk-11.14.1/
./configure
make menuconfig
make
make install

vi /etc/ld.so.conf.d/libiksemel.conf
# Và thêm vào nội dung sau: /usr/local/lib

Sau đó gõ lệnh: ldconfig

Kiểm tra xem module xmpp đã được load thành công hay chưa:

localhost*CLI> module show like res_xmpp.so
Module                         Description                              Use Count
res_xmpp.so                    Asterisk XMPP Interface                  0        
1 modules loaded

Cấu hình Dialplan trong file extensions.conf:

exten => _.,1,NoOp(SMS receiving dialplan invoked)
exten => _.,n,NoOp(To ${MESSAGE(to)})
exten => _.,n,NoOp(From ${MESSAGE(from)})
exten => _.,n,NoOp(Body ${MESSAGE(body)})
exten => _.,n,Set(ACTUALTO=${CUT(MESSAGE(to),@,1)})
exten => _.,n,MessageSend(${ACTUALTO},${MESSAGE(from)})
exten => _.,n,NoOp(Send status is ${MESSAGE_SEND_STATUS})
exten => _.,n,GotoIf($["${MESSAGE_SEND_STATUS}" != "SUCCESS"]?
sendfailedmsg)
exten => _.,n,Hangup()
exten => h,1,Hangup()
;
; Handle failed messaging
exten => _.,n(sendfailedmsg),Set(MESSAGE(body)="[${STRFTIME(${EPOCH},,
%d%m%Y-%H:%M:%S)}] Your message to ${EXTEN} has failed. Retry later.")
exten => _.,n,Set(ME_1=${CUT(MESSAGE(from),<,2)})
exten => _.,n,Set(ACTUALFROM=${CUT(ME_1,@,1)})
exten => _.,n,MessageSend(${ACTUALFROM},ServiceCenter)
exten => _.,n,Hangup()
exten => h,1,Hangup()

Sử dụng 2 softphones hỗ trợ text/plain để test, ví dụ như Jitsi (https://jitsi.org/Main/Download).


Nếu sử dụng Xlite, bạn có thể gặp lỗi sau

Hướng dẫn cài đặt Siremis trên Ubuntu 12.04

posted Sep 28, 2014, 9:56 AM by TEL4VN Channel   [ updated Sep 28, 2014, 10:12 AM ]

Trước khi cài đặt Siremis, bạn cần cài đặt Kamailio phiên bản 4.1 theo như hướng dẫn trong bài viết sau http://www.tel4vn.com/solutions/huongdancaidatkamailio41trenubuntu1204

Tiếp theo ta cần cài đặt Apache2 và PHP5:
apt-get install apache2
a2enmod rewrite
apt-get install php5 php5-mysql php5-gd
Download Siremis phiên bản mới nhất tại http://siremis.asipto.com/pub/downloads/siremis/

cd /var/www
wget http://siremis.asipto.com/pub/downloads/siremis/siremis-4.1.0.tgz
tar zxvf siremis-4.1.0.tgz
cd siremis-4.1.0/


Cài đặt alias cho Apache2:
make apache-conf
Sau đó, chạy lệnh sau để lấy file cấu hình Apache2 của Siremis:
siremis-x.y.z# make apache-conf
# siremis apache conf snippet ...

	Alias /siremis "/var/www/siremis-x.y.x/siremis"
	<Directory "/var/www/siremis-x.y.x/siremis">
		Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
		AllowOverride All
		Order allow,deny
		Allow from all
		<FilesMatch "\.xml$">
			Order deny,allow
			Deny from all
		</FilesMatch>
		<FilesMatch "\.inc$">
			Order deny,allow
			Deny from all
		</FilesMatch>
	</Directory>
Sau đó bạn có thể copy config này vào Apache2:

vi /etc/apache2/sites-available/siremis # Paste nội dung config ở trên vào file này
cd /etc/apache2/sites-enabled/
ln -s ../sites-available/siremis .


Bước tiếp theo là tạo file .htaccess và cấu hình của Siremis:
siremis-x.y.z# make prepare
updating htaccess file...
updating app.inc file...
done
Ta cần cấp quyền write vào cái files sau cho user của Apache2
 • siremis/log
 • siremis/session
 • siremis/files
 • siremis/themes/default/template/cpl

siremis-x.y.z# make chown
Truy cập vào Mysql và thực hiện lệnh sau:

GRANT ALL PRIVILEGES ON siremis.* TO siremis@localhost IDENTIFIED BY 'siremisrw';
Các công tác chuẩn bị đã hoàn tất, việc tiếp theo là cài đặt Siremis trên giao diện web:

http://yourwebserver.com/siremis/Bước 1: Hệ thống sẽ kiểm tra các phần được yêu cầu trước khi cài đặt Siremis, bạn cần kiểm tra lại và cài đặt các phần còn thiếu cho đến khi tất cả các phần được checked.

Bước 2: Cấu hình tài khoản truy cập vào database Kamailio và Siremis.

Lần đầu tiên cài đặt Siremis, bạn cần tick vào cả 4 phần này:

 • Create Siremis Database - tạo ra database 'siremis'

 • Import Default Data - tạo các dữ liệu mẫu cho database 'siremis'

 • Update SIP Database - cập nhật cấu trúc database Kamailio dùng cho accounting và charts modules

 • Replace DB Config - cập nhật cấu hình database cho các file config của Siremis


Bước 3: Hiển thị kết quả cài đặt, cùng với các thư mục được quyền write và thông tin truy cập database


Bước 4: Kết thúc quá trình cài đặt Siremis, hệ thống hiển thị tài khoản đăng nhập vào Siremis.
Đăng nhập vào Siremis:


Và đây là giao diện của Admin:


Bạn cũng có thể chuyển sang giao diện của SIP Admin:


Chúc mừng bạn đã cài đặt Siremis 4.1 thành công, việc tiếp theo là cài đặt các thành phần khác, và mình sẽ cập nhật bài viết về các thành phần này trong thời gian sớm nhất.

 • Install Accounting Services
 • Install MI Commands Panel
 • Install XMLRPC Commands Panel
 • Install Charts Services
 • Adding New Views To Siremis
 • Enable Public Registration

Hướng dẫn cài đặt Kamailio trên Centos 6

posted Sep 20, 2014, 12:04 PM by TEL4VN Channel   [ updated Sep 20, 2014, 12:07 PM ]

Với một server mới thì việc đầu tiên là update packages sau đó reboot để apply:

yum update
reboot


1) Công tác chuẩn bị

Trước khi cài đặt Kamailio, bạn cần cài đặt các package cơ bản:

yum install gcc make flex bison mysql-server mysql-client mysql-devel

Việc cài đặt Kamailio ở các version khác có thể cần thêm các packages ngoài danh sách ở trên, bạn cần vào trang web của Kamailio để kiểm tra lại.

2) Cài đặt Kamailio

Download Kamailio:

cd /usr/src
wget http://www.kamailio.org/pub/kamailio/latest/src/kamailio-4.1.6_src.tar.gz


Giải nén và enable module db_mysql:

tar zxvf kamailio-4.1.6_src.tar.gz
cd kamailio-4.1.6
make FLAVOUR=kamailio include_modules="db_mysql" cfg


Compile Kamailio:

make all
make install


Sau khi cài đặt Kamailio xong thì file cấu hình của Kamailio sẽ được lưu trữ tại: /usr/local/etc/kamailio/kamailio.cfg

Chú ý: Mặc định Kamailio sẽ listen ở 127.0.0.1, vì thế bạn cần thay đổi 1 xíu phần listen trong file cấu hình của Kamailio để các softphone có thể register được:

listen=udp:0.0.0.0:5060 # Nếu bạn chỉ muốn Kamailio listen ở ip thì bạn thay 0.0.0.0 bằng ip address của server, trong bài này mình sử dụng listen=udp:192.168.2.200:5060

3) Tạo database cho Kamailio:

Set password cho mysql, chẳng hạn password là "TEL4VN.COM":

mysqladmin -u root password 'TEL4VN.COM'

Thay đổi thông số của db sẽ được tạo ra dành cho Kamailio, bằng cách mở file /usr/local/etc/kamailio/kamctlrc và enable các dòng sau:

SIP_DOMAIN=192.168.2.200 # nếu bạn không có domain thì có thể input ip của server Kamailio như thế này
DBENGINE=MYSQL
DBHOST=localhost
 # nếu bạn sử dụng db trên cùng server với Kamailio thì set localhost
DBNAME=kamailio # tên của db sẽ được tạo ra, bạn có thể thay đổi tên tuỳ ý
DBRWUSER=kamailio # user sẽ được tạo ra để Kamailio connect tới db, bạn có thể thay đổi tên user tuỳ ý
DBRWPW="kamailiorw" # password của user ở trên, bạn không nên để giá trị mặc định
DBROUSER="kamailioro"
DBROPW="kamailioro"
FIFOPATH="/tmp/kamailio_fifo"

Sau khi quy định thông số của db xong, ta sẽ chạy script để tạo db.

/usr/local/sbin/kamdbctl create

Hệ thống sẽ yêu cầu bạn nhập root password và confirm vài câu hỏi, bạn chỉ cần input yes (y) là được.
Ví dụ:
MySQL password for root:
INFO: test server charset
INFO: creating database kamailio ...
INFO: granting privileges to database kamailio ...
INFO: creating standard tables into kamailio ...
INFO: Core Kamailio tables succesfully created.
Install presence related tables? (y/n): y
INFO: creating presence tables into kamailio ...
INFO: Presence tables succesfully created.
Install tables for imc cpl siptrace domainpolicy carrierroute
                userblacklist htable purple uac pipelimit mtree sca mohqueue
                rtpproxy? (y/n): y
INFO: creating extra tables into kamailio ...
INFO: Extra tables succesfully created.
Install tables for uid_auth_db uid_avp_db uid_domain uid_gflags
                uid_uri_db? (y/n): y
INFO: creating uid tables into kamailio ...
INFO: UID tables succesfully created.


Sau bước này bạn cần kiểm tra lại db xem db kamailio đã được tạo ra hay chưa, kết quả đúng sẽ như hình sau:4) Khởi động Kamailio và test:

kamctl start

Kết quả cài đặt Kamailio thành công sẽ như sau:


Việc cuối cùng sẽ là tạo 2 SIP accounts và thực hiện cuộc gọi:

kamctl add 1001 1234 # ext: 1001, password:1234
kamctl add 1002 1234 # ext: 1002, password: 1234

Ta cũng cần kiểm tra table subscriber xem 2 SIP accounts đã được tạo ra thành công hay chưa


Đến đây bạn có thể login 2 SIP accounts này trên softphone (Xlite, 3CX, PortGo Lite, Qutecom,...) và gọi với nhau.

Chúc mừng bạn đã cài đặt Kamailio thành công, nhiệm vụ tiếp theo của bạn là tìm hiểu thông tin về các modules bạn muốn sử dụng, tại http://www.kamailio.org/docs/modules/4.1.x/

Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về giao diện quản lý cho Kamailio, đó Siremis

1-10 of 22