CÁC THÔNG SỐ SIP TRUNK CỦA TỔNG ĐÀI ASTERISK

posted Apr 10, 2018, 9:57 AM by Cần Minh   [ updated Apr 17, 2018, 8:20 AM ]
Có 2 mô hình SIP Trunk được sử dụng trên tổng đài ASTERISK:

Trunk peer (Peer-to-Peer): Với mô hình này thì cả 2 tổng đài đều đứng ngang hàng với nhau và dùng IP tĩnh để xác thực:


Trunk register (Client-Server): Với mô hình này thì trong hai tổng đài đấu nối với nhau sẽ có một tổng đài đóng vai trò Client và một tổng đài đóng vai trò Server. Mô hình này xác thực bằng cách Client sẽ gởi thông tin username và password được chứa trong Trunk detail và Trunk registeration String (có dạng: username:password@host/ID) lên Server:

Comments