Cách xử lý lỗi "You do not appear to have the sources for the 2.6.32-358.6.2.el6.x86_64 kernel installed."

posted Jul 11, 2015, 9:49 AM by TEL4VN Channel
Trong quá trình cài đặt Asterisk trên Centos, bạn cần phải cài Dahdi và rất thường hay bị lỗi Kernel dạng như sau:

[root@shark dahdi-linux-2.6.2]# make
make -C drivers/dahdi/firmware firmware-loaders
make[1]: Entering directory `/usr/src/dahdi-linux-2.6.2/drivers/dahdi/firmware'
make[1]: Leaving directory `/usr/src/dahdi-linux-2.6.2/drivers/dahdi/firmware'
You do not appear to have the sources for the 2.6.32-358.6.2.el6.x86_64 kernel installed.
make: *** [modules] Error 1

Để xử lý lỗi này bạn chỉ cần cài thêm gói kernel-devel của version kernel bạn đang thiếu. Ví dụ với lỗi trên thì sẽ cài:

yum install kernel-devel-
2.6.32-358.6.2.el6.x86_64

Restart lại server sau đó cài lại Dadhi xem được không nhé! Good luck :)
Comments