Hướng dẫn cài đặt Asterisk 11 trên Ubuntu 12.04

posted Feb 16, 2014, 9:57 AM by TEL4VN Channel   [ updated Apr 6, 2014, 11:43 AM ]
Trước khi cài đặt Asterisk ta cần update các gói cho hệ thống và khởi động lại server sau khi cập nhật hoàn tất

 apt-get update && apt-get upgrade -y && reboot

Tiếp theo, ta cần cài đặt các gói cần thiết cho việc cài đặt Asterisk. Bạn có thể tham khảo thêm tại https://wiki.asterisk.org/wiki/display/AST/System+Requirements

apt-get install build-essential wget libssl-dev libncurses5-dev libnewt-dev  libxml2-dev linux-headers-$(uname -r) libsqlite3-dev uuid-dev

Download source file của Dahdi, Libpri và Asterisk

cd /usr/src/
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/dahdi-linux-complete/dahdi-linux-complete-current.tar.gz
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/libpri/libpri-1.4-current.tar.gz
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-11-current.tar.gz

Giải nén tất cả các gói để thuận tiện cho việc cài đặt Asterisk

tar zxvf dahdi-linux-complete*
tar zxvf libpri*
tar zxvf asterisk*

Cài đặt DAHDI:

cd /usr/src/dahdi-linux-complete*
make && make install && make config

Cài đặt libpri:

cd /usr/src/libpri*
make && make install

Cài đặt Asterisk. Bạn có thể lựa chọn thêm/bớt ứng dụng Asterisk lúc cài đặt bằng lệnh menuselect sau đó chọn Save & Exit để lưu lại

cd /usr/src/asterisk*
./configure && make menuselect && make && make install && make config && make samples

Mở DAHDI

/etc/init.d/dahdi start

Sau khi cài đặt Asterisk, ta có thể khởi động hệ thống và truy cập vào CLI

/etc/init.d/asterisk start
asterisk -rvvv

Chúc mừng bạn, bây giờ bạn đã cài đặt Asterisk thành công trên Ubuntu 12.04

Comments