Hướng dẫn cài đặt Freeswitch trên CentOS

posted Feb 28, 2014, 10:23 AM by TEL4VN Channel   [ updated Sep 26, 2015, 8:58 AM ]
Hướng dẫn cài đặt Freeswitch trên Centos

Trước khi cài đặt Freeswitch bạn cần cài đặt CentOS, có thể xem hướng dẫn tại đây (nên cài bản server để tận dụng tối đa khả năng hệ thống): 

http://www.tel4vn.com/solutions/huongdancaidatcentos6

Sau khi cài đặt xong CentOS, bạn có thể bắt tay vào cài đặt Freeswitch:

1) Cài đặt các gói cần thiết trước khi cài đặt Freeswitch:
yum update
yum -y install make bison bison-devel ncurses ncurses-devel zlib zlib-devel openssl openssl-devel gnutls-devel gcc gcc-c++ kernel-devel flex libxml2-devel which autoconf automake git-core libjpeg-devel libtool pkgconfig
yum install unixODBC-devel openssl-devel libogg-devel libvorbis-devel curl-devel libtiff-devel libjpeg-devel python-devel expat-devel zlib zlib-devel bzip2

2) Download Freeswitch:
cd /usr/src
wget http://files.freeswitch.org/releases/freeswitch/freeswitch-1.4.21.tar.gz

3) Cài đặt Freeswich:
cd /usr/src/freeswitch
./bootstrap.sh
./configure
make
make install
make install sounds-install
make install moh-install
make hd-sounds-install
make hd-moh-install
make uhd-sounds-install
make uhd-moh-install
make samples

4) Sau khi cài đặt Freeswich xong, ta có thể khởi động hệ thống:
/usr/local/freeswitch/bin/freeswich –nc

5) Vào Freeswich console để xem log hệ thống
/usr/local/freeswitch/bin/fs_cli

Việc cài đặt Freeswitch đã hoàn tất, bạn có thể tạo extensions, viết dial plan, đăng nhập vào softphone để test cuộc gọi và những tính năng thú vi của hệ thống tổng đài này.
Comments