Hướng dẫn cài đặt Freepbx 12 trên CentOS 6

posted Jul 11, 2015, 10:13 AM by TEL4VN Channel   [ updated Jul 11, 2015, 10:16 AM ]

Hướng dẫn cài đặt Freepbx 12 trên CentOS 6.5

Tắt selinux

Trên terminal, thực hiện lệnh sau:

sed -i 's/\(^SELINUX=\).*/\SELINUX=disabled/' /etc/sysconfig/selinux

Restart lại server và kiểm tra trạng thái của selinux bằng lệnh "sestatus" và đây là kết quả:

SELinux status: disabled

Update server, lưu ý chỉ làm điều này trên các server mới.

yum -y update
yum groupinstall core
yum groupinstall base

Cài đặt các gói phụ thuộc trước khi cài đặt Asterisk và Freepbx:

yum install gcc gcc-c++ lynx bison mysql-devel mysql-server php php-mysql php-pear php-mbstring tftp-server httpd make ncurses-devel libtermcap-devel sendmail sendmail-cf caching-nameserver sox newt-devel libxml2-devel libtiff-devel audiofile-devel gtk2-devel subversion kernel-devel git subversion kernel-devel php-process crontabs cronie cronie-anacron wget vim php-xml uuid-devel libtool sqlite-devel
Trong quá trình cài đặt Freepbx cũng cần phải cài đúng phiên bản của PearDB
pear channel-update pear.php.net
pear install db-1.7.14

Reboot lại server để chuẩn bị cho công tác cài đặt Freepbx

reboot

Tạo user cho Asterisk:

adduser asterisk -M -c "Asterisk User"

Cài đặt Asterisk trước khi cài đặt Freepbx

Download các file source cần thiết khi cài đặt Asterisk

cd /usr/src
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/dahdi-linux-complete/dahdi-linux-complete-current.tar.gz
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/libpri/libpri-1.4-current.tar.gz
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-13-current.tar.gz

Cài đặt Dadhi và Libpri trước khi cài đặt Asterisk

cd /usr/src
tar xvfz dahdi-linux-complete-current.tar.gz
tar xvfz libpri-1.4-current.tar.gz
rm -f dahdi-linux-complete-current.tar.gz libpri-1.4-current.tar.gz
cd dahdi-linux-complete-*
make all
make install
make config
cd /usr/src/libpri-1.4.*
make
make install
Cài đặt Asterisk

Nếu cài đặt Asterisk và Freepbx trên server 64bit thì cần thêm option sau vào lệnh configure:

--libdir=/usr/lib64
cd /usr/src
tar xvfz asterisk-13-current.tar.gz
rm -f asterisk-13-current.tar.gz
cd asterisk-*
contrib/scripts/install_prereq install
./configure --libdir=/usr/lib64
contrib/scripts/get_mp3_source.sh
make menuselect

Chọn thêm "format_mp3" trong mục menuselect này:

Sau đó chọn 'Save & Exit' và tiếp tục các lệnh sau để cài đặt Asterisk

make
make install
make config
ldconfig

Cài đặt thêm Asterisk sound files:

mkdir -p /var/lib/asterisk/sounds
cd /var/lib/asterisk/sounds
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/sounds/asterisk-extra-sounds-en-wav-current.tar.gz
tar xfz asterisk-extra-sounds-en-wav-current.tar.gz
rm -f asterisk-extra-sounds-en-wav-current.tar.gz
# Wideband Audio download
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/sounds/asterisk-extra-sounds-en-g722-current.tar.gz
tar xfz asterisk-extra-sounds-en-g722-current.tar.gz
rm -f asterisk-extra-sounds-en-g722-current.tar.gz

Cài đặt FreePBX

Download và giải nén FreePBX.

cd /usr/src
wget http://mirror.freepbx.org/freepbx-12.0.70.tgz
tar vxfz freepbx-12.0.70.tgz

Cài đặt Freepbx cần phải cấu hình đúng permission như sau:

chown asterisk. /var/run/asterisk
chown -R asterisk. /etc/asterisk
chown -R asterisk. /var/{lib,log,spool}/asterisk
chown -R asterisk. /usr/lib/asterisk
chown -R asterisk. /usr/lib64/asterisk
mkdir /var/www/html
chown -R asterisk. /var/www/

Trong quá trình cài đặt Freepbx cũng cần phải thay đổi user/group và cấu hình của Httpd:

sed -i 's/\(^upload_max_filesize = \).*/\120M/' /etc/php.ini
cp /etc/httpd/conf/httpd.conf /etc/httpd/conf/httpd.conf_orig
sed -i 's/^\(User\|Group\).*/\1 asterisk/' /etc/httpd/conf/httpd.conf
service httpd restart

Tạo database để chuẩn bị cho bước cài đặt Freepbx

cd /usr/src/freepbx
export ASTERISK_DB_PW=amp109
mysqladmin -u root create asterisk 
mysqladmin -u root create asteriskcdrdb 

Cấu hình permission cho user Asterisk truy cập database:

mysql -u root -e "GRANT ALL PRIVILEGES ON asterisk.* TO asteriskuser@localhost IDENTIFIED BY '${ASTERISK_DB_PW}';"
mysql -u root -e "GRANT ALL PRIVILEGES ON asteriskcdrdb.* TO asteriskuser@localhost IDENTIFIED BY '${ASTERISK_DB_PW}';"
mysql -u root -e "flush privileges;"

Khởi động Asteriskcài đặt Freepbx

cd /usr/src/freepbx
./start_asterisk start
./install_amp --installdb --username=asteriskuser --password=${ASTERISK_DB_PW}
amportal chown
amportal a ma installall
amportal a reload
amportal a ma refreshsignatures
amportal chownFinally, one last mod and start FreePBX.
ln -s /var/lib/asterisk/moh /var/lib/asterisk/mohmp3
amportal restart

Sau khi cài đặt Freepbx xong, bạn có thể truy cập bằng URL của chính server:

http://ip-server/admin


Comments