Hướng dẫn cài đặt Freepbx 13 trên CentOS 6

posted Jun 24, 2017, 1:51 AM by TEL4VN Channel
Hướng dẫn cài đặt Freepbx 13 trên CentOS 6

Trước khi cài đặt Freepbx 13 ta cần tắt Selinux:

Mở file /etc/sysconfig/selinux và chuyển thành disabled. Hoặc có thể chạy lệnh sau:

sed -i 's/\(^SELINUX=\).*/\SELINUX=disabled/' /etc/sysconfig/selinux

Reboot server, sau đó kiểm tra bằng lệnh: sestatus . Kết quả phải là: SELinux status: disabled

Update các phần mềm trên server trước khi bắt đầu cài đặt Freepbx:

yum -y update 

yum -y groupinstall core base "Development Tools"

Cài đặt các gói phần mềm cơ bản chuẩn bị cho cài đặt Freepbx

yum install gcc gcc-c++ lynx bison mysql-devel mysql-server php php-mysql php-pear php-mbstring php-xml tftp-server httpd make ncurses-devel libtermcap-devel sendmail sendmail-cf caching-nameserver sox newt-devel libxml2-devel libtiff-devel audiofile-devel gtk2-devel subversion kernel-devel git subversion kernel-devel php-process crontabs cronie cronie-anacron wget vim php-xml uuid-devel libtool sqlite-devel unixODBC mysql-connector-odbc libuuid-devel binutils-devel php-ldap

Iptables

Nên tạm thời tắt Iptables để quá trình cài đặt Freepbx được ổn định

Kiểm tra trạng thái Iptables: chkconfig iptables --list

Tắt iptables: 

chkconfig --level 0123456 iptables off
service iptables stop

MySQL

Auto start Mysql

chkconfig --level 345 mysqld on

Khởi động Mysql

service mysqld start

Apache

Auto start Apache

chkconfig --level 345 httpd on

Khởi động Apache:

service httpd start

Cài đặt PearDB:

pear channel-update pear.php.net 

pear install db-1.7.14


Tạo user cho Asterisk

adduser asterisk -M -c "Asterisk User"

Cài đặt Asterisk và các phần mềm phụ thuộc trước khi cài đặt Freepbx:

cd /usr/src

wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/dahdi-linux-complete/dahdi-linux-complete-current.tar.gz
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/libpri/libpri-current.tar.gz
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-13-current.tar.gz

Cài đặt Dahdi:

cd /usr/src
tar xvfz dahdi-linux-complete-current.tar.gz
cd dahdi-linux-complete-*
make all
make install
make config

Cài đặt Libpri:

cd /usr/src
tar xvfz libpri-current.tar.gz
cd /usr/src/libpri-*
make
make install

Cài đặt Asterisk:

cd /usr/src
tar xvfz asterisk-13-current.tar.gz
cd asterisk-*
contrib/scripts/install_prereq install
contrib/scripts/get_mp3_source.sh
make menuselect


make
make install
make config
ldconfig

Download các file âm thanh bổ sung cho Freepbx:

mkdir -p /var/lib/asterisk/sounds
cd /var/lib/asterisk/sounds
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/sounds/asterisk-core-sounds-en-wav-current.tar.gz
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/sounds/asterisk-extra-sounds-en-wav-current.tar.gz
tar xvf asterisk-core-sounds-en-wav-current.tar.gz
rm -f asterisk-core-sounds-en-wav-current.tar.gz
tar xfz asterisk-extra-sounds-en-wav-current.tar.gz
rm -f asterisk-extra-sounds-en-wav-current.tar.gz

wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/sounds/asterisk-core-sounds-en-g722-current.tar.gz
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/sounds/asterisk-extra-sounds-en-g722-current.tar.gz
tar xfz asterisk-core-sounds-en-g722-current.tar.gz
rm -f asterisk-core-sounds-en-g722-current.tar.gz
tar xfz asterisk-extra-sounds-en-g722-current.tar.gz
rm -f asterisk-extra-sounds-en-g722-current.tar.gz


Cấu hình permission cho Freepbx:

chown asterisk. /var/run/asterisk
chown -R asterisk. /etc/asterisk
chown -R asterisk. /var/{lib,log,spool}/asterisk
chown -R asterisk. /usr/lib64/asterisk
chown -R asterisk. /var/www/

Cấu hình Apache

sed -i 's/\(^upload_max_filesize = \).*/\120M/' /etc/php.ini
sed -i 's/^\(User\|Group\).*/\1 asterisk/' /etc/httpd/conf/httpd.conf
sed -i 's/AllowOverride None/AllowOverride All/' /etc/httpd/conf/httpd.conf
service httpd restart

Cài đặt Freepbx

cd /usr/src
wget http://mirror.freepbx.org/modules/packages/freepbx/freepbx-13.0-latest.tgz
tar xfz freepbx-13.0-latest.tgz
cd freepbx
./start_asterisk start
./install -n


Đến đây bạn đã cài đặt Freepbx 13 thành công, sau đó có thể truy cập vào http://ip_của_server để truy cập giao diện quản lý của Freepbx
Comments