Hướng dẫn cài đặt FREEPBX 14 trên CENTOS 7

posted Apr 3, 2018, 9:21 AM by Cần Minh   [ updated Apr 3, 2018, 9:33 AM ]
Disable SELINUX: sử dụng câu lệnh sau:
        sed -i 's/\(^SELINUX=\).*/\SELINUX=disabled/' /etc/sysconfig/selinux
Reboot lại server sau đó kiểm tra lại bằng lệnh: sestatus
Update server của bạn trước khi cài đặt FREEPBX 14:
        yum -y update
        yum -y groupinstall core base "Development Tools"
Tạo user Asterisk trên server:
        adduser asterisk -m -c "Asterisk User"
Cấu hình Firewalld:
Mở port 80 để có thể truy cập đến giao diện quản trị sau khi hoàn tất quá trình cài đặt FREEPBX 14

        firewall-cmd --zone=public --add-port=80/tcp --permanent
        firewall-cmd --reload

Cài đặt các gói phần mềm cơ bản chuẩn bị cho cài đặt Freepbx 14:

        yum -y install automake gcc gcc-c++ ncurses-devel openssl-devel libxml2-devel unixODBC-devel libcurl-devel libogg-devel libvorbis-devel speex-devel spandsp-devel freetds-devel net-snmp-devel iksemel-devel corosynclib-devel newt-devel popt-devel libtool-ltdl-devel lua-devel sqlite-devel radiusclient-ng-devel portaudio-devel neon-devel libical-devel openldap-devel gmime-devel mysql-devel bluez-libs-devel jack-audio-connection-kit-devel gsm-devel libedit-devel libuuid-devel jansson-devel libsrtp-devel git subversion libxslt-devel kernel-devel audiofile-devel gtk2-devel libtiff-devel libtermcap-devel ilbc-devel python-devel bison tftp-server httpd sox tzdata mysql-connector-odbc mariadb mariadb-server fail2ban jwhois xmlstarlet ghostscript libtiff-tools patch e2fsprogs mpg123 lame gstreamer mongodb-server

Cài đặt PHP 5.6:

        rpm -Uvh https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm
        rpm -Uvh https://mirror.webtatic.com/yum/el7/webtatic-release.rpm
        yum remove php*
        yum install php56w php56w-pdo php56w-mysql php56w-mbstring php56w-pear php56w-process php56w-xml php56w-opcache php56w-ldap php56w-intl php56w-soap

Cài đặt nodejs:

        curl -sL https://rpm.nodesource.com/setup_8.x | bash -
        yum install -y nodejs

Cấu hình ODBC để kết nối với cơ sở dữ liệu:

        cat >> /etc/odbc.ini << EOF
[MySQL-asteriskcdrdb]
Description = MariaDB connection to 'asteriskcdrdb' database
driver = MySQL
server = localhost
database = asteriskcdrdb
Port = 3306
Socket = /var/lib/mysql/mysql.sock
option = 3
Charset=utf8
  
EOF

Cài đặt và cấu hình Asterisk cùng các phần mềm phụ thuộc:
Tải các gói cài đăt:

        cd /usr/src
        wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/dahdi-linux-complete/dahdi-linux-complete-current.tar.gz
        wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/libpri/libpri-current.tar.gz
        wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-14-current.tar.gz
        wget -O jansson.tar.gz https://github.com/akheron/jansson/archive/v2.10.tar.gz

Cài đặt DAHDI:

        cd /usr/src
        tar xvfz dahdi-linux-complete-current.tar.gz
        tar xvfz libpri-current.tar.gz
        rm -f dahdi-linux-complete-current.tar.gz libpri-current.tar.gz
        cd dahdi-linux-complete-*
        make all
        make install
        make config
        cd /usr/src/libpri-*
        make
        make install

Cài đặt jansson:

        cd /usr/src
        tar vxfz jansson.tar.gz
        rm -f jansson.tar.gz
        cd jansson-*
        autoreconf -i
        ./configure --libdir=/usr/lib64
        make
        make install

Cài đặt Asterisk:

        cd /usr/src
        tar xvfz asterisk-14-current.tar.gz
        rm -f asterisk-14-current.tar.gz
        cd asterisk-*
        contrib/scripts/install_prereq install
        ./configure --libdir=/usr/lib64 --with-pjproject-bundled
        contrib/scripts/get_mp3_source.sh
        make menuselect

Chọn các option cần thiết hoăc để mặc định sau đó lưu lại và thoát.

        make
        make install
        make config
        ldconfig
        chkconfig asterisk off

Thiết lập quyền cho Asterisk:

        chown asterisk. /var/run/asterisk
        chown -R asterisk. /etc/asterisk
        chown -R asterisk. /var/{lib,log,spool}/asterisk
        chown -R asterisk. /usr/lib64/asterisk
        chown -R asterisk. /var/www/

Cài đặt và cấu hình FREEPBX 14:
Cấu hình Apache:

        sed -i 's/\(^upload_max_filesize = \).*/\120M/' /etc/php.ini
        sed -i 's/^\(User\|Group\).*/\1 asterisk/' /etc/httpd/conf/httpd.conf
        sed -i 's/AllowOverride None/AllowOverride All/' /etc/httpd/conf/httpd.conf
        systemctl restart httpd.service

Cài đặt FREEPBX:

        cd /usr/src
        wget http://mirror.freepbx.org/modules/packages/freepbx/freepbx-14.0-latest.tgz
        tar xfz freepbx-14.0-latest.tgz
        rm -f freepbx-14.0-latest.tgz
        cd freepbx
        ./start_asterisk start
        ./install -n

Bạn đã hoàn thành việc cài đặt Freepbx 14, sau đó có thể truy cập vào http://ip_của_server để truy cập giao diện quản lý của Freepbx
Comments