Hướng dẫn cài đặt Freepbx 2.11 trên Ubuntu 12.04

posted Jul 21, 2014, 11:47 AM by TEL4VN Channel   [ updated Jun 6, 2017, 9:00 AM ]
Hướng dẫn cài đặt Freepbx trên Ubuntu 12.04

Trước khi cài đặt Freepbx, ta cần update repo và cài các package cần thiết:

apt-get update
apt-get upgrade

aptitude -y install build-essential linux-kernel-headers kernel-package g++ libncurses5-dev linux-headers-2.6.32-29-generic sqlite libnewt-dev libusb-dev zlib1g-dev libmysqlclient15-dev libsqlite0-dev flex bison subversion libxml2 libxml2-dev unixODBC unixODBC-dev libmyodbc sqlite3 libsqlite3-dev

aptitude install -y apache2 php5 php5-cli mysql-server mysql-client php-pear php5-mysql php-db libapache2-mod-php5 php5-gd php5-curl

Trong bước này hệ thống sẽ xuất hiện hộp thoại để set root mysql password, ở đây mình đặt là TEL4VN.COM.

Tiếp theo, để cài đặt Freepbx thì bạn cần download các file source sau:

cd /usr/src
wget http://mirror.freepbx.org/freepbx-2.11.0.25.tgz
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/dahdi-linux-complete/dahdi-linux-complete-current.tar.gz
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-11-current.tar.gz
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/libpri/libpri-1.4-current.tar.gz

cài đặt Asterisk cũng như các gói phụ trợ trước khi cài đặt Freepbx:

- Cài đặt Dahdi:
tar zxvf zxvf dahdi-linux-complete-current.tar.gz
cd dahdi-linux-complete-2.9.1.1+2.9.1/
make
make install
make config

- Cài đặt Libpri:
tar zxvf libpri-1.4-current.tar.gz
cd libpri-1.4.14/
./configure
make
make install

- Cài đặt Asterisk:
tar zxvf asterisk-1.8.12.0.tar.gz
cd asterisk-1.8.12.0/
./configure
make menuconfig
make
make install
make samples

- Lưu ý: bạn phải khởi động Asterisk trước khi cài đặt Freepbx
asterisk start

- Cài đặt lame:
tar zxvf lame-3.99.5.tar.gz
cd lame-3.99.5
./configure
make
make install

- Điều chỉnh cấu hình của Apache như sau tại /etc/php5/apache2/php.ini
post_max_size = 64M
upload_max_filesize = 120M
memory_limit = 128M

Tương tự, ta cũng điều chỉnh file /etc/apache2/envvars
User: asterisk
Group: asterisk

- Tạo user asterisk:
useradd -c "Asterisk PBX" -d /var/lib/asterisk asterisk
chown asterisk:asterisk -R /var/lock/apache2/

- Tạo cơ sở dữ liệu cho Freepbx:
echo "create database asterisk; create database asteriskcdrdb;" | mysql -u root -p
cd /usr/src
tar  zxvf freepbx-2.9.0.tar.gz
cd freepbx-2.9.0
mysql -u root -p asterisk < SQL/newinstall.sql
mysql -u root -p asteriskcdrdb < SQL/cdr_mysql_table.sql

- Cuối cùng là cài đặt Freepbx:

./install_amp --username=root --password=TEL4VN.COM

Bạn để ý các câu hỏi trong quá trình cài đặt Freepbx, và bấm Enter nếu muốn giữ cấu hình mặc định. Sau khi cài đặt xong Freepbx, bạn có thể truy cập vào URL: http://url_of_your_freepbx_serverComments