Hướng dẫn cài đặt Opensips-CP trên CentOS 6.4

posted Aug 6, 2014, 12:17 PM by TEL4VN Channel   [ updated Aug 6, 2014, 12:27 PM ]
Đây là bài viết tiếp theo, sau khi bạn đã cài đặt Opensips thành công như hướng dẫn ở phần trước. Chức năng chủ yếu của Opensips-CP là giao diện web, quản lý users và các module chức năng cũng như CDR của Opensips server.

Để cài đặt Opensips-CP, bạn cần có:
- Một web server (bài viết này sẽ sử dụng httpd web server)
- PHP và một số extensions cần thiết
- DB (bài viết sử dụng Mysql, nhưng bạn hoàn toàn có thể sử dụng db khác, chẳng hạn Postgresql, Sqlite,...)


1) Công tác chuẩn bị

Cài đặt các gói cần thiết:

yum -y install subversion gcc flex  bison mysql mysql-server libmysqlclient15-dev httpd httpd-devel mysql-devel php php-mysql php-common php-gd php-mbstring php-mcrypt php-devel php-xml 
php-xmlrpc php-pear make

Mở file: /etc/php.ini và change từ Off sang On:

short_open_tag = On

2) Download và chạy Opensips-CP

Download Opensips-CP, và đặt trong thư mục source của httpd: /var/www/html

cd /var/www/html

wget http://downloads.sourceforge.net/project/opensips-cp/opensips-cp/6.0/opensips-cp_6.0.tgz?r=http%3A%2F%2Fopensips-cp.sourceforge.net%2Fdownload.php&ts=1407347568&use_mirror=jaist

mv opensips-cp_6.0.tgz\?r\=http\:%2F%2Fopensips-cp.sourceforge.net%2Fdownload.php opensips-cp_6.0.tgz

tar zxvf opensips-cp_6.0.tgz

mv 6.0/ opensips-cp

Thế là ta đã có source web của Opensips-CP đặt tại /var/www/html/opensips-cp

Cấp quyền cho httpd user trên source web này:

chown -R apache:apache /var/www/html/opensips-cp/

pear install MDB2

pear install MDB2#mysql

pear install log


Tạo database:

cd /var/www/html/opensips-cp

Cài đặt monitored_stats và monitoring_stats tables:

mysql -Dopensips -p < config/tools/admin/add_admin/ocp_admin_privileges.mysql

Tạo admin account để login (admin/admin):

INSERT INTO ocp_admin_privileges (username,password,ha1,available_tools,permissions) values ('admin','admin',md5('admin:admin'),'all','all');

Tạo table cho chức năng cdrviewer:

mysql -Dopensips -p < config/tools/system/cdrviewer/cdrs.mysql

 Edit file cron_job/get_opensips_stats.php  và change:

$path_to_smonitor="/var/www/html/opensips-cp/web/tools/system/smonitor"; là đường dẫn đúng của source web

Tạo cron job để thu thập dữ liệu của opensips server. Đây là cron job chạy mỗi phút 1 lần:
Gõ crontab -e và paste vào nội dung sau, sau đó save lại:

* * * * *   root   php /var/www/opensips-cp/cron_job/get_opensips_stats.php > /dev/null

Chỉnh sửa file cấu hình db để connect vào db của Opensips-CP:

config/db.inc.php

Restart httpd và test:

/etc/init.d/httpd restart

Truy cập vào url: http://192.168.2.120/cp/ sau đó đăng nhập với tài khoản mà bạn đã tạo ra trong quá trình cài đặt: admin/admin. Lưu ý, bạn cần change ip 192.168.2.120 với ip thật sự của web server.Bạn đã cài đặt Opensips-CP thành công, việc tiếp theo là test tất cả chức năng trên GUI này. Good luck !
Comments