Hướng dẫn cài đặt TFTP server trên CentOS 6.4

posted Jul 29, 2014, 11:40 AM by TEL4VN Channel
yum install tftp-server

# Tạo user cho tftp process:

adduser tftpd

# Cấp quyền cho user này: chown tftpd:tftpd /var/lib/tftpboot

# Nếu bạn đang sử dụng iptables bạn cần thêm vào rules:

iptables -I INPUT -p udp --dport 69 -j ACCEPT
service iptables save


# Nếu bạn muốn xinetd/tftpd tự khởi động lúc boot

chkconfig xinetd on

# Nếu bạn cần upload file, bạn thay đổi cấu hình lại 1 chút như sau trong file: /etc/xinetd.d/tftp

disable = no
server_args = -c -p -u tftpd -U 117 -s /var/lib/tftpboot


# Start tftp server (nếu chạy thành công thì bạn sẽ thấy process chạy ở port mặc định là 69 - UDP):

/etc/init.d/xinetd

# Kiểm tra xem cài đặt đúng hay chưa bằng cách vào 1 máy khác và connect vào

tftp -e IP_ADDRESS

# Sau đó kiểm tra cả 2 trường hợp GET và PUT:

tftp> put test_file.txt
Sent 32 bytes in 0.2 seconds

tftp> get existing_file.txt
Received 32 bytes in 0.2 seconds

# Nếu bạn nhận được kết quả như trên và tìm thấy file put tại /var/lib/tftpboot cũng như get được file từ server, chứng tỏ bạn đã cài đặt TFTP thành công !
Comments