[Tip] Bật syntax color cho vim

posted Aug 4, 2014, 11:26 AM by TEL4VN Channel
Khi sử dụng vim để edit file, mặc định tất cả nội dung trong file đều có cùng một màu sắc.  Để dễ dàng phân biệt comments và syntax, cũng như các format khác, a có thể enable color như sau:

- Ubuntu:
  + apt-get install vim
  + vi /etc/vim/vimrc sau do remove comment phía trước syntax on (" syntax on => syntax on)

- Centos:
  + yum install vim-enhanced
  + vi ~/.bashrc
  + Thêm vào dòng sau: alias vi=vim
  + Chạy lênh sau để apply: source ~/.bashrc

Thế là nội dung trong file sau khi mở bằng vi sẽ rất sống động :)


Comments